Prognose (standaard presentatie)

Deze standaard presentatie geeft een ondernemer het inzicht in:

  • De cijfers uit de administratie van het lopende jaar in vergelijking met de gemaakte prognose
  • De verwachting voor de toekomst o.b.v. de gerealiseerde cijfers aangevuld met de prognose cijfers
  • De cijfers uit het voorgaande jaar (vanuit de administratie) in vergelijking met de verwachte resultaten 
  • Liquiditeitsoverzicht 

De ondernemer is veelal visueel ingesteld en daarom zijn de gemaakte presentaties vooral veel met grafische widgets. Daarnaast is het principe van "less is more" toegepast in deze presentatie.

Het eerste tabblad "Grafisch" is dan ook een vertaling van de cijfers naar grafieken en meters. Dit is namelijk ook het eerste wat de ondernemer krijgt te zien bij het openen van deze presentatie.

Het tweede tabblad zijn de cijfers als onderbouwing van het eerste tabblad. Dit zijn de toelichtingen op de grafieken. Zoals men traditioneel de cijfers uit de boekhouding kreeg te zien plus daarbij de prognose welke is gemaakt in Visionplanner.

Op het tabblad Liquiditeit staat de liquiditeitsprognose in een grafisch overzicht als met daaronder de cijfermatige onderbouwing van de grafiek. 

Deze presentatie is in het sjabloon op te nemen of kan bij administraties worden toegevoegd welke niet aan een sjabloon zijn gekoppeld.

 

Tabblad Grafisch | Het tabblad voor de ondernemer

Op het eerste tabblad staat bovenaan het logo (standaard het Visionplanner logo, maar kan worden aangepast naar het eigen logo). Daaronder drie meters voor OmzetSom der kosten en Resultaat (voor belasting) welke het percentage geven in hoeverre men voor of achter loopt op de gemaakte prognose. 

Met naast de meters een widget waar een tekstuele toelichting (Bevindingen en advies) kan worden gegeven vanuit het kantoor naar de klant. Dit kan per periode worden toegelicht.

De volgende zes widgets geven het verloop enkelvoudig en cumulatief weer voor OmzetSom der kosten en Resultaat (voor belasting) in vergelijking met de prognose als met een forecast o.b.v de gerealiseerde- plus de prognose cijfers. 

 

Tabblad Cijfers | Het tabblad met alle toelichtingen 

Op het tabblad Cijfer staat eveneens bovenaan het logo (standaard het Visionplanner logo, maar kan worden aangepast naar het eigen logo). Daaronder staan vier tabellen welke de grafieken vanuit het eerste tabblad in cijfers vertalen.

Het idee hierachter is dat vanuit kantoor men makkelijker vanuit cijfers werkt dan vanuit grafieken. Waar ondernemers meer grafisch georiënteerd zijn ligt dit bij financieel getrainde mensen veelal andersom. Daarom kan men vanuit beide vlakken de cijfers bespreken en bekijken.

 

Tabblad Liquiditeit | Is de onderneming in staat is om aan de lopende financiële verplichtingen te voldoen  

De liquiditeitsoverzichten staan op het laatste tabblad doordat niet altijd duidelijk is hoe een liquiditeitsverloop werkt. Hoewel het lastig kan zijn qua werking voor niet financieel getrainde mensen is het wel een belangrijke indicator voor een onderneming.

Info: Gezien de liquiditeitsprognose alleen voor de toekomst interessant is, presenteren we de widgets op dit tabblad ook alleen richting de toekomst (twaalf maanden vooruit).

Op het tabblad liquiditeit staat bovenaan het logo. Daaronder staan twee widgets welke het liquiditeitsverloop laten zien in een grafische en cijfermatige widget. De laatste twee tabbellen zijn een overzicht van de prognose voor de exploitatie en de balans.

 

Dit is een standaard presentatie en kan natuurlijk worden aangepast, hiermee wilt Visionplanner graag het nog makkelijker maken om gebruik te maken van een aantal standaard presentaties.