Releasenotes 2023

Juni 2023 - releasenotes

De nieuwe Visionplanner release is er weer. Zoals je van ons gewend bent bevat deze release een aantal nieuwe functionaliteiten. Daarnaast zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd. In dit bericht geven we je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Visionplanner Core - Nieuwe functionaliteiten

Koppeling met MIFAS Online

Bij de financiële import kan MIFAS als bron gekozen worden. De grootboekrekeningen, transacties en openstaande posten worden dan geïmporteerd uit Mifas. Kostenplaatsen, openen van documenten en een administratie in 13 perioden worden nog niet ondersteund door Mifas.

Lyanthe voor Twinfield

Het is nu ook mogelijk om Lyanthe als Documentbron te selecteren bij de import vanuit Twinfield.

Visionplanner Core - Verbeteringen

Gebruikers toevoegen/wijzigen in gearchiveerde administratie

In een gearchiveerde administratie kunnen nu gebruikers worden toegevoegd, verwijderd of vervangen, zodat de toegang tot een gearchiveerde administratie altijd geborgd blijft.

Dossier items openen in cliënt- en administratiedossier

Vanuit een cliënt- of administratiedossier kunnen de dossier items ook vanuit het bijlage tabblad geopend worden door hierop te klikken.

Presentaties zonder toegang niet zichtbaar

Bij de ‘Toegangscontrole’ in de partner beheer sectie worden de presentaties niet meer weergegeven voor gearchiveerde administraties, omdat daar geen toegang meer toe is.

Nieuwe autorisatie vereist bij wijzigen administratie verschillende importbronnen

Voor alle importbronnen die een zogenaamde oAuth autorisatie hebben (bijvoorbeeld Exact Online of Twinfield) moet gebruiker opnieuw inloggen om een andere administratie te kunnen selecteren. Hiermee wordt de beveiliging nog beter gewaarborgd.

Aanmelden met Google SSO

Het is alleen nog mogelijk om aan te melden met Google SSO als er ook met Google is geregistreerd. Het is niet meer mogelijk om te registreren met bijvoorbeeld Inlognaam + wachtwoord en dan aan te melden met Google. Deze aanpassing is een beveiligingsmaatregel.

‘Over Visionplanner’ menu-item

Bij de gebruiker (foto rechtsboven) is een menu-item toegevoegd waarin de copyrights staan vermeld en waarin een lijst wordt getoond van alle externe componenten die wij gebruiken.

Visionplanner Compilation (First edition) - Verbeteringen

Teksten uit het basisdossier

Het overnemen van teksten uit het basisdossier naar het financieel verslag is meer gelijkgetrokken met de werkwijze bij publicatiestukken en inrichtingsstukken:

  • Vanaf nu nemen we in beide gevallen alleen de tekst over uit het basisdossier als deze gewijzigd is. Als de standaardtekst van toepassing was in het basisdossier, dan zal in het nieuwe dossier de nieuwste standaardtekst worden toegepast. (Voorheen werd in het financieel verslag de oude standaardtekst overgenomen uit het basisdossier en in de publicatiestukken en inrichtingsstukken niet.)

  • Vanaf nu tonen we bij teksten die overgenomen zijn uit het basisdossier ook in het financieel verslag het label ‘Basisdossiertekst’. (Voorheen gebruikten we dit label alleen in de publicatiestukken en inrichtingsstukken; in het financieel verslag stond het label ‘Gewijzigd’.)
    a5b66a5a-16b1-4bc4-8af9-80fed3d9e207

  • Vanaf nu is het ook in het financieel verslag mogelijk om na een wijziging de tekst terug te zetten naar de basisdossier-tekst. (Voorheen was dit alleen in de publicatiestukken en inrichtingsstukken mogelijk.)
    718f1d33-377c-4f46-8b5c-c18001f55f30

Standaardtekst ‘Grondslagen van vorderingen’ bijgewerkt

De standaardtekst voor ‘Grondslagen van vorderingen’ is bijgewerkt op basis van het NBA-model.

De oude tekst was: “Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.”

De nieuwe tekst is: “Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.”

Aangepaste rubrieknamen voor stichtingen en verenigingen zonder winststreven

Op de klantenkaart is een nieuw kenmerk toegevoegd voor stichtingen en verenigingen: ‘Type stichting / vereniging’.
3b9436d7-3952-41bb-ab37-ed251d96de8a

Voorheen was dit kenmerk alleen beschikbaar op dossierniveau. Door het te verplaatsen naar de klantenkaart is het nu ook mogelijk om op de dashboards correcte rubrieknamen toe te passen.

Het type stichting / vereniging op de klantenkaart is standaard ingevuld met het type uit het laatste samensteldossier. Voor administraties zonder dossier moet dit type nog handmatig gekozen worden.

Als gebruik wordt gemaakt van de standaard rubriekenstructuur, zullen voor grote en kleine organisaties zonder winststreven de kosten hernoemd zijn naar ‘lasten’, de omzet naar ‘baten’ en het ‘eigen vermogen’ naar ‘stichtingsvermogen’ of ‘verenigingsvermogen’.

Op dossierniveau wordt het type jaarrekening voor stichtingen en verenigingen nu rechtstreeks afgeleid van het type stichting / vereniging op de klantenkaart. De gebruiker hoeft dit niet meer zelf te selecteren bij het aanmaken van het dossier.

Aangepaste standaardteksten voor stichtingen en verenigingen zonder winststreven

In het financieel verslag voor grote en kleine organisaties zonder winststreven zijn de standaardteksten bijgewerkt:

  • Aangepaste rubrieknamen zijn ook doorgevoerd in namen van grondslagen en standaardteksten.

  • Waar werd gerefereerd aan de ‘winst-en-verliesrekening’ wordt nu gerefereerd aan de ‘staat van baten en lasten’.

  • Waar werd gerefereerd aan de ‘vennootschap’ wordt nu gerefereerd aan de ‘stichting’ of ‘vereniging’.

Weergave vergelijkende cijfers

Wanneer er vergelijkende cijfers zijn, geven we vanaf nu in het financieel verslag alle kolommen weer van het huidige en vorige boekjaar.

Voorheen werden kolommen waarin alle getallen gelijk zijn aan nul automatisch verborgen. Daardoor kon het gebeuren dat sommige tabellen alleen de cijfers van het vorige boekjaar weergaven of alleen de cijfers van het huidige boekjaar, terwijl andere tabellen de cijfers van beide jaren toonden (bijvoorbeeld wanneer er voor het huidige boekjaar een balanstotaal van nul is en er aan de activazijde geen bedragen meer staan, maar aan de passivazijde nog wel).

Maximum aantal karakters conclusieveld risico

Voorheen kon het conclusieveld op een risico niet meer dan 500 karakters bevatten. Dit is aangepast, zodat het nu ook mogelijk is om langere teksten op te slaan.

Wachttijd publicatiestatus

Omdat het regelmatig voorkomt dat het langer dan 72 uur duurt voordat de KvK een publicatie verwerkt heeft, zullen we de komende tijd de wachttijd ophogen naar 120 uur voordat we een time-out foutmelding geven. De KvK heeft dan (ook als er een weekend tussen zit) tenminste drie werkdagen de tijd om de publicatie te verwerken. We zullen in de gaten houden of er dan minder time-outs optreden en anders kijken of we aanvullende maatregelen kunnen nemen.

Visionplanner App - Nieuwe functionaliteit

Opnieuw inloggen als een andere gebruiker

Het is mogelijk om in te loggen als een andere gebruiker, ook als de gebruiker die daarvoor al was ingelogd een inlogcode en vingerafdruk heeft ingesteld.

Visionplanner App - Verbeteringen

Nieuw logo voor push notificaties

Het Visionplanner logo voor de push notificaties is vernieuwd.

Profielfoto

Profielfoto’s die in portretmodus worden geüpload, worden vanaf nu ook in portretmodus getoond.

Chat in dossier-items

Nieuwe berichten zijn nu direct zichtbaar onderaan de chat.

Status van taken

De status van taken wordt nu direct bijgewerkt zodra ze afgehandeld worden via de mobiele app of in de webapplicatie.