Thema dashboards

Themadashboard Melkvee

Van het themadashboard Melkvee zijn 3 verschillende presentaties beschikbaar; de standaardpresentatie Melkvee, de presentatie Melkvee inclusief begroting en de presentatie Melkvee inclusief prognose. Afhankelijk van de versie van de presentatie worden de actuele cijfers afgezet tegen de cijfers van vorig jaar, de begroting of de prognose. Om gebruik te kunnen maken van het themadashboard Melkvee is een abonnement Insights Premium of hoger vereist.

 

 

De presentaties zijn opgebouwd uit de volgende tabbladen:

- Start: Hier wordt een totaaloverzicht gegeven van het resultaat, de omzet, het saldo (brutomarge), de niet toegerekende kosten, de liquiditeit, het eigen vermogen en de crediteuren.

- Vee- en grondgegevens*: Hier worden de veebezetting, de fosfaatrechten, het grondgebruik, de gebruikstitel en de betalingsrechten per rapportageperiode weergegeven.

- Melkgegevens*: Hier wordt een specificatie getoond van de geleverde kg melk, kg vet, % vet, % eiwit en % lactose. Verder wordt ook getoond wat het aantal kg melk per dag is, melk per koe per maand/kwartaal en het aantal kg melk per koe per dag. Daarnaast wordt ook per rapportageperiode een berekening getoond van de kritieke melkprijs en wordt een vergelijking gemaakt met de ontvangen melkprijs.

- Omzet/toegerekende kn/marge*: Hier worden de omzet, de toegerekende kosten en het saldo/de brutomarge in totaal, per melkkoe en per 100 kg melk weergegeven. Ook worden de netto-omzetgroepen en inkoopwaarde groepen enkelvoudig en cumulatief weergegeven.
Daarnaast wordt een overzicht van het verbruikte voer (geen eigen productie) getoond, zowel in totaal, per melkkoe als per 100 kg melk.

Voor de omzet en de toegerekende kosten wordt gewerkt met netto-omzetgroepen en inkoopwaarde groepen. Zie de instructie onder ‘koppelscherm’ voor de juiste verwerking.

- Niet-toegerekende kn*: Hier worden de verschillende soorten kosten enkelvoudig en cumulatief weergegeven. De huisvestingskosten en exploitatie- en machinekosten worden hierin uitgelicht.
Voor de bewerkingskosten is een aparte tabel opgenomen.

- Liquiditeit: Hier worden de liquiditeit, het werkkapitaal, de kasstromen en de financieringskosten weergegeven.

- Crediteuren: Hier worden crediteurengegevens, een ouderdomsanalyse en het openstaand saldo van de crediteuren weergegeven.

- Cijfers per 100 kg melk*: Hier wordt de winst-en-verliesrekening per periode getoond, zowel als lopend jaar, rollend jaar en als meerjarenoverzicht. Alle cijfers zijn uitgedrukt per 100 kg melk.  

- Cijfers:  Hier worden de winst-en-verliesrekening en de balans per periode weergegeven, aangevuld met een forecast.

- De presentatie Melkvee inclusief begroting heeft een extra tabblad Begroting, waarin begroting van de winst-en-verliesrekening te zien is. Waar mogelijk is de begroting in bovenstaande tabbladen ook weergegeven. 

- De presentatie Melkvee inclusief prognose heeft een extra tabblad Prognose, waarin de prognose van de winst-en-verliesrekening, de balans en de liquiditeit te zien is. Waar mogelijk is de prognose in bovenstaande tabbladen ook weergegeven. Om een prognose te kunnen maken is een Insights Ultimate abonnement benodigd.


* Bij deze tabbladen is het van belang dat de aanvullende gegevens zijn ingevuld.

 

Koppelscherm

Om optimaal gebruik te maken van het themadashboard Melkvee dienen er aanpassingen gedaan te worden in de gekoppelde grootboekrekeningen. Ga in de administratie naar Geïmporteerde gegevens > Naar koppelscherm.

 

Onder omzet in de Winst-en-verliesrekening staat een rubriek Netto-omzet groepen en onder Kostprijs van de omzet staat een rubriek Inkoopwaarde groepen.

Via de opties kan de omschrijving van de subrubrieken aangepast worden. De netto-omzetgroepen en inkoopwaarde groepen moeten zoals onderstaand hernoemd worden. Koppel vervolgens de juiste grootboekrekeningen aan de subrubrieken.

 

Alleen netto-omzetgroep 1 en 2 en inkoopwaarde groep 1 en 2 zijn verplichte rubrieken in deze volgorde. De overige omzetrekeningen kunnen naar eigen inzicht gekoppeld worden aan de netto-omzetgroepen. De overige inkoop/kostenrekeningen kunnen naar eigen inzicht gekoppeld worden aan de inkoopwaarde groepen.

Aanvullende cijfers

Het themadashboard Melkvee wordt gedeeltelijk gevuld vanuit de aanvullende cijfers. De aanvullende cijfers zijn optioneel. Worden de aanvullende cijfers niet ingevuld, dan blijven bepaalde (delen van) widgets leeg. 

De inhoud van de aanvullende cijfers wordt pas zichtbaar nadat het thema dashboard is toegevoegd aan de administratie. Mocht een themadashboard worden verwijderd dan zullen ook de aanvullende cijfers uit de administratie worden verwijderd.

Vul via Opties > Aanvullende cijfers > Branches > Agro > Melkvee de volgende aanvullende cijfers in om optimaal gebruik te kunnen maken van het dashboard:

 

> Melkvee aantallen > benodigd voor tabbladen Vee- en grondgegevens, Melkgegevens, Omzet/toegerekende kosten/marge en Niet-toegerekende kosten 

   - Melkkoeien

   - Vrouwelijk jongvee <1jr

   - Vrouwelijk jongvee >1jr

 

> Melkveeleveranties > benodigd voor tabbladen Melkgegevens, Omzet/toegerekende kosten/marge, Niet-toegerekende kn en Cijfers per 100 kg melk

   - Kg / liters melk

   - Kilogrammen vet

   - Vetgehalte %

   - Eiwitgehalte %

   - Lactose %

 

> Correcties krit melkprijs, benodigd voor tabblad Melkgegevens (indien er voor de berekening een correctie nodig is op één van onderstaande posten)

   - Correctie opname lening/aflossing

   - Correctie privémutaties

   - Correctie vervangingsinvestering

 

Verder zijn via Opties > Aanvullende cijfers > Branches > Agro de volgende rubrieken aanwezig:

 

> Grondgebruik (aantal ha), benodigd voor tabbladen Vee- en grondgegevens en Niet-toegerekende kn

   - Grasland ha

   - Mais ha

   - Ov. bouwland ha

   - Erf, bos, sloten, wegen

 

> Gebruikstitel, benodigd voor tabblad Vee- en grondgegevens

   - Eigendom

   - Reguliere pacht

   - Geliberaliseerde pacht

   - Eenmalige pacht

   - Erfpacht

   - Teeltpacht

   - Pacht in reservaten

   - Los land met grondgebruikersverklaring

   - Los land zonder grondgebruikersverklaring

   - Zaaiklaar gehuurd

 

> Betalingsrechten/toeslagrechten, benodigd voor tabblad Vee- en grondgegevens

   - Aantal betalingsrechten

   - Basisbetaling in €

   - Vergroeningsbetaling in €

   - Extra betaling jonge landbouwers in €

 

> Fosfaat, benodigd voor tabblad Vee- en grondgegevens

   - Fosfaatrechten kg

      - Eigendom

      - Gehuurd/geleased

      - Verhuurd/verleased

   - Fosfaatproductie kg

      - fosfaatproductie melkkoeien in kg

      - fosfaatproductie jongvee <1jr 

      - fosfaatproductie jongvee <1jr 

 

> Aantal dagen, benodigd voor tabblad Melkgegevens (voor het aantal kg melk per koe per dag)

      - Dagen per maand

 

> Voer (geen eigen prod), benodigd voor tabblad Omzet/toegerekende kn/marge

   - Kg krachtvoer

   - Kg bijproducten

   - Kg ruwvoer

 

De kredietlimiet kan ingevuld worden onder Aanvullende cijfers > Financieel > Kredietlimiet. 

Het staat de gebruiker vrij om de inhoud van het themadashboard aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van de kleurstelling van de grafieken of het aanpassen van de weergave. Het doen van aanpassingen in de berekeningen wordt afgeraden. Indien er een aanpassing in de berekening nodig is, maak dan een nieuwe berekening aan.