1. Support
 2. Administratie instelling

Nieuw RGS 3.0 schema

De standaard rubriekenstructuur van Visionplanner is aangepast op basis van RGS 3.0 Dat betekent dat er vele extra rubrieken en groepen zijn toegevoegd, maar ook een aantal rubrieken zijn verplaatst.

Let op! Dit kan invloed hebben op bijvoorbeeld de rubrieken in de prognose en op bijvoorbeeld rubrieken in de standaard overzichten.

Waarom RGS 3.0 in Visionplanner?

Het is belangrijk dat Visionplanner rubrieken aansluiten bij de wet- en regelgeving, zodat we niet per ongeluk posten samentrekken die in de jaarrekening of kredietrapportage uitgesplitst moeten worden. In plaats van zelf een rubriekenstructuur te bedenken die aansluit bij alle wet- en regelgeving, kiezen we voor RGS. De RGS-structuur volgt de wetgeving en wordt samengesteld en onderhouden door vakmensen met inachtneming van wet- en regelgeving van overheden, banken en NBA.

Bijkomend voordeel is, dat steeds meer boekhoudpakketten RGS ondersteunen en op deze manier geen handmatige mapping nodig is als je vanuit deze pakketten importeert in Visionplanner.

Door het gebruik van een standaard rubriekenstructuur kunnen we tal van standaardwidgets en standaardrapportages maken en ben je als gebruiker snel up and running met Visionplanner. Als je jaarrekeningen maakt, zorgen wij dat de Visionplanner rubrieken op de juiste manier koppelen met de talloze elementen in de SBR-taxonomie.

 

 

Wat kun je merken van de update

In de 3.0 versie van RGS zijn wat aanpassingen doorgevoerd die je als Visionplanner gebruiker kunnen opvallen.

 

 1. De rubriek Overige Personeelskosten is verplaatst. De overige personeelskosten mogen in de jaarrekening niet worden gerapporteerd als personeelskosten maar behoort onderdeel te zijn van de overige bedrijfskosten. Je moet in je tussentijdse rapportage hierop aansluiten anders krijg je verschillen met de jaarrekening. Als je een KPI had "Personeelskosten / Omzet" dan is deze lager geworden, omdat de component Personeelskosten lager is geworden volgens de huidige regelgeving. Dit is geen fout in de formule maar het gevolg van de herziene definitie van Personeelskosten (door de NBA als gevolg van de wet- en regelgeving).
 2. Cijfers in een presentatie over 2016 wijken af van de eerder gemaakte jaarrekening 2016 (bijv. buitengewone baten en lasten). Dit is onvermijdelijk, omdat straks bij het opstellen van de jaarrekening 2017 volgens de wet de vergelijkende cijfers 2016 moeten aansluiten bij de rubricering van 2017. En die is dus inherent anders dan de jaarrekening indeling 2016.
 3. Buitengewone baten en lasten zijn verplaatst naar "Andere kosten" (één van de nieuwe rubrieken die in de plaats van de Algemene Kosten is gekomen). Buitengewone baten en lasten mogen niet meer voorkomen in de jaarrekening (mocht in jaarrekening 2016 al niet meer).
 4. Je hebt KPI's gemaakt waarin je "Algemene Kosten" in de formule had verwerkt. Deze KPI rekent nu alleen met de Algemene kosten. Je moet in de KPI dus ook de andere nieuwe groepen toevoegen die nu onderdeel uitmaken van de Som der kosten.

 

Kloppen je cijfers nu wel?

Als je geen 'misbruik' hebt gemaakt van Visionplanner standaardrubrieken door ze te herbenoemen en vervolgens voor volledig andere betekenissen te gebruiken, dan sluit je bedrijfsresultaat nog gewoon aan bij vorig jaar. Daarbinnen zijn dus wel wat verschuivingen als gevolg van de nieuwe regels. Als je zelf rubrieken hebt toegevoegd in de gedeelten die zijn aangepast, moet je die controleren en mogelijk verplaatsen.

Er zijn geen Visionplanner rubrieken verwijderd. Een aantal van de 'oude' rubrieken komen niet meer voor binnen RGS 3.0 maar die hebben we op de juiste plaats ondergebracht en daar blijven ze gewoon de reeds gekoppelde grootboekrekeningen presenteren.

Conclusie

We begrijpen dat dit een wat onverwachte en onprettige ervaring kan zijn. Wij hebben hiervan geleerd dat we langer van tevoren in meer detail moeten communiceren over dergelijke wijzigingen.

De wijziging zelf is echter onvermijdelijk als we vooruit willen en willen blijven aansluiten bij de regelgeving. Het onderstreept het belang om zoveel mogelijk gebruik te maken van de standaardrubrieken van Visionplanner.

Wij adviseren om in je rapportage mee te gaan met de nieuwe, actuele, rapportagestructuur zoals door RGS 3.0 voorgeschreven. Op deze manier sluit je maximaal aan bij de wet- en regelgeving.

 

De meest opvallende wijzigingen zijn:

 • Nieuwe groep 'Vastgoedbeleggingen' onder de vaste activa in de balans.
 • Nieuwe groep 'Tussenrekeningen' onder de kortlopende vorderingen in de balans.
 • Nieuwe groepen 'Kapitaal Stichting en Vereniging' en 'Commanditair kapitaal' onder het Eigen vermogen in de balans.
 • Resultaatverdeling per vennoot nu als sub van ondernemingsvermogen ipv Aandeel resultaat
 • Overige personeelskosten nu rechtstreeks onder Som der kosten ipv onder de sub personeelskosten
 • Nieuwe groep 'Afschrijvingen vastgoed' onder de groep 'Afschrijvingen'.
 • Nieuwe groep 'Organisatiekosten' onder de Som der kosten
 • Nieuwe groep 'Assurantiekosten' onder de Som der kosten
 • Nieuwe groep 'Accountants- en advieskosten' onder de Som der kosten
 • Nieuwe groep 'Administratieve lasten' onder de Som der kosten
 • Nieuwe groep 'Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten' na het bedrijfsresultaat.
 • Nieuwe groep 'Overige rentelasten'  onder de Financiele baten en lasten
 • Groep 'Buitengewone baten en lasten' is komen te vervallen. Bestaande rubrieken zijn verplaatst naar de groep 'Andere kosten'