1. Support
  2. Compilation (First edition)

FAQ: Veelgestelde vragen Corona

Hoe verwerk ik de impact van de corona crisis in de jaarrekening?

Afhankelijk van de impact van de corona crisis op de onderneming kan het nodig zijn om een aanvullende toelichting in de jaarrekening en / of samenstellingsverklaring op te nemen.

Lees deze blog als je meer informatie wilt over hoe je gebeurtenissen na balansdatum of een continuïteitsparagraaf opneemt in de jaarrekening in Visionplanner.

 

Hoe verwerk ik de impact van de corona crisis in de publicatiestukken?

Micro en kleine rechtspersonen zijn in principe vrijgesteld van het opnemen van het deponeren van gebeurtenissen na balansdatum. Er is daarom in de taxonomieën geen element beschikbaar om dit toe te lichten. In sommige situaties kan het wenselijk om vrijwillig een toelichting op te nemen. Het is echter niet aan ons als softwareleverancier om te bepalen wat hiervoor de meest logische plaats is.

Bij mogelijke discontinuïteit dient wel verplicht een continuïteitsparagraaf opgenomen te worden in de publicatiestukken. Let op bij micro rechtspersonen. In de taxonomie ‘publicatiestukken microrechtspersoon’ is geen veld aanwezig voor deze toelichting. Het advies is om in deze situatie gebruik te maken van de taxonomie voor kleine rechtspersonen. Hierover verscheen onlangs een artikel op accountant.nl

 

Gevolgen coronavirus m.b.t. bevestiging bij de jaarrekening.

SRA adviseert in haar SRA-signalering van 26 maart 2020 om in de bevestiging bij de jaarrekening (LOR) extra aandacht te besteden aan de onderdelen ‘gebeurtenissen na balansdatum’ en ‘continuïteit’. Hoe ga je daarmee om in Visionplanner?

In Visionplanner is onder de knop ‘Akkoord klant’ een standaardtekst opgenomen die beschrijft dat continuïteit van de onderneming en gebeurtenissen na balansdatum op de juiste manier in de jaarrekening zijn verwerkt.

Omdat het hier een standaard tekst betreft waarin het corona-element niet expliciet genoemd wordt is het van belang om eventuele ondersteuning bij significante oordeelsvorming adequaat vast te leggen in het dossier. Dit geldt overigens niet alleen voor de impact van corona maar voor alle significante aangelegenheden.

De bevestiging bij de jaarrekening in de vorm van een LOR is geen verplicht onderdeel van het samensteldossier. De vastlegging kan ook gedaan worden in het bespreekverslag of bij de uitwerking van een risico. Indien de situatie erom vraagt is het mogelijk om de bevestiging bij de jaarrekening in de vorm van een LOR op te stellen in bijvoorbeeld Word en deze als dossier-item toe te voegen aan het samensteldossier.

 

Moet ik wachten met het opmaken van de jaarrekening en afgeven van de samenstellingsverklaring?

Het antwoord op deze vraag is zeer afhankelijk van de situatie waarin de onderneming verkeert. Wij als software leverancier kunnen deze vraag voor u niet beantwoorden. Vertrouw op uw eigen professionele beoordelingsvermogen of vraag advies bij één van de branche-, advies- of belangenorganisaties. NBA heeft een uitgebreide FAQ opgesteld waarin onder andere wordt ingegaan op deze vraag.

 

Hoe kan ik een nog niet vastgestelde jaarrekening nog aanpassen of de samenstellingsverklaring intrekken?

Zolang de jaarrekening nog niet is vastgesteld biedt Visionplanner de mogelijkheid om het ‘akkoord opdrachtverantwoordelijke’ in te trekken. De jaarrekening komt dan weer in de concept-status zodat eventuele aanpassingen in de jaarrekening doorgevoerd moeten worden. De vraag of dat wel of niet nodig is kunnen wij als software leverancier niet beantwoorden. Vertrouw ook hiervoor op uw eigen professionele beoordelingsvermogen of vraag om advies bij één van de branche-, advies- of belangenorganisaties.